Usługi

Zakres usług


Podręczny sprzęt gaśniczy

Podręczny sprzęt gaśniczy

Instalacje hydrantowe

Instalacje hydrantowe

Instalacje i pomiary elektryczne

Instalacje i pomiary elektryczne

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Instalacje gaśnicze

Instalacje gaśnicze

Inne

Inne

Podręczny sprzęt gaśniczy


Przeglądy gaśnic i urządzeń gaśniczych

Jako jedna z nielicznych firm w Regionie posiadamy aktualne autoryzacje wiodących polskich producentów gaśnic: GZWM i KZWM Ogniochron. Gwarantujemy fachową i profesjonalną obsługę. To podejście zapewnia zachowanie sprawności technicznej podręcznego sprzętu gaśniczego.

Przegląd to zespół czynności, których celem jest potwierdzenie sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

 • – oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
 • – dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
 • – sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
 • – sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 • – naklejenie kontrolki z datą następnego badania.

Przeglądy techniczne gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób określony przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Naprawy gaśnic i urządzeń gaśniczych

Naprawa jest to zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

 • – sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże),
 • – napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę,
 • – wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby),
 • – malowanie zbiornika, wymianę oznakowania (w razie potrzeby),
 • – naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.


O kwalifikacji do naprawy gaśnic decyduje serwis na podstawie oceny stanu technicznego (np. gaśnica została użyta, posiada usterki niemożliwe do usunięcia podczas przeglądu) w trakcie wykonywania przeglądu z uwzględnieniem:

 • – dozoru pełnego (legalizacja UDT),
 • – gwarancji na środek gaśniczy.

Stan techniczny gaśnicy lub agregatu po naprawie musi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci otrzymali certyfikat.


Sprzedaż i montaż

Oferta naszej firmy stale dopasowuje się do potrzeb klientów oferowane prze nas produkty i usługi spełniają wszystkie aktualnie obowiązujące wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dzięki bogatej wiedzy oraz zdobytemu doświadczeniu, możemy Państwu proponować również doradztwo w zakupie nowego sprzętu wraz z jego montażem w Państwa siedzibie. Posiadamy w ciągłej sprzedażny gaśnice pianowe, proszkowe oraz śniegowe, znanych i cenionych marek. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty sprostały Państwa wysokim wymaganiom. Gwarantujemy profesjonalną i fachową obsługę oraz konkurencyjne ceny.

Stały nadzór nad obiektami

Poprzez nadzór ppoż nad obiektem przejmujemy obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • – wykonanie przeglądów, remontów i legalizacji sprzętu przeciwpożarowego
 • – konserwacje urządzeń przeciwpożarowych
 • – doposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy i oznakowanie ewakuacyjne
 • – prowadzenie dokumentacji techniczno-pożarowej firmy
 • – wszystkie przeglądy, remonty, konserwacje potwierdzone protokołami
 • – audyt obiektu pod kątem ppoż
 • – stworzenie oraz aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • – szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Legalizacja butli i zbiorników gazów technicznych

Realizujemy przeglądy oraz zajmujemy się legalizacją butli zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.
Wykonania próby ciśnieniowe butli oraz zbiorników gaśniczych. Wszystkie próby wykonywane są pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego i w obecności inspektora, na odpowiednio przystosowanych stanowiskach. Po każdej próbie sporządzany jest protokół na okoliczność badania.

Koce gaśnicze i hydronetki

Koce i hydronetki to najprostszy podręczny sprzęt gaśniczy, obecnie wypierany przez bardziej skuteczne urządzenia.
Koce gaśnicze wykonane z włókna szklanego używane są do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do niewielkich, płonących przedmiotów. Przykrywając zarzewie ognia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia.
Hydronetki używane są do gaszenia małych pożarów, aktywowanie strumienia wody wymaga użycia ręcznej pompki.

Czerwone gaśnice
Koc gaśniczy szklany

Instalacje hydrantowe

Imitacja hydrantu w kolorze czerwonym

Badania okresowe

Wykonujemy przeglądy techniczne i konserwacje wraz z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych, wewnętrznych i zaworów hydrantowych. Proces przebiega zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami dobrej praktyki. Każde badanie hydrantu dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora. Hydranty zewnętrzne i wewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela obiektu lub sieci.

Imitacja hydrantu w kolorze czerwonym

Badania odbiorowe

Przed oddaniem instalacji hydrantów zewnętrznych lub wewnętrznych do użytkowania konieczne jest wykonywanie badań odbiorowych. W wyniku badania klient otrzymuje protokół z pełnym opisem badanej sieci, która jest podstawą do odbioru przez Państwową Straż Pożarną oraz prowadzenia w przyszłości corocznych badań kontrolnych. Posiadamy aktualne certyfikaty producenta sprzętu umożliwiające nam badanie wydajności hydrantów oraz ich przeglądy i konserwację. Sprawny hydrant zostaje oznaczony naklejką kontrolną “Sprawdzone“ wraz z datą wykonania badania i pieczęcią imienną konserwatora.

Imitacja hydrantu w kolorze czerwonym

Przeglądy układów pompowych

Okresowe przeglądy układów pompowych polegają na sprawdzeniu poprawności działania układu, kontroli poprawności nastaw sterowników, regulacji parametrów pracy, kontroli działania armatury i zaworów zwrotnych oraz pomiaru elektrycznego.

Imitacja hydrantu w kolorze czerwonym

Naprawa i wymiana elementów instalacji hydrantowych

Poszczególne elementy hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych ulegają zużyciu w wyniku konieczności ich użycia lub działania czasu.

Czerwony hydrant
Czerwona szafka

Instalacje i pomiary elektryczne


Pomiary natężenia oświetlenia

Supon Białystok wykonuje pomiary oświetlenia ogólnego, miejscowego i ewakuacyjnego. Pomiary realizowane są wzorcowanymi urządzeniami z wykorzystaniem rzetelnej wiedzy z zakresu ergonomii oraz spełnienia norm.

Badania rezystancji obwodów instalacji, uzwojeń i uziemień

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw .


Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich stan techniczny, a przede wszystkim niezawodność obwarowane są wieloma powiązanymi ze sobą normami. Dotyczy to zarówno przepisów określających ich własności funkcjonale, jaki i parametry oświetleniowe czy elektryczne. Posiadając odpowiednią wiedzę i praktykę oferujemy doradztwo w doborze elementów instalacji oświetleniowej spełniających wszystkie wymagania w tym zakresie wraz z ich montażem.

Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (ochrona przed dotykiem pośrednim)

Pomiary ochrony przed dotykiem pośrednim mają za zadanie sprawdzenie, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem na przykład z powodu uszkodzenia izolacji. Pomiary te mają za zadanie sprawdzenie skuteczności zadziałania bezpieczników i wyłączników przez samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia zwarcia z obudową urządzenia połączoną z przewodami ochronnymi. Ochrona uważana jest za skuteczną, jeśli obliczony prąd zwarcia jest większy od prądu zadziałania zabezpieczenia.

Żarówka i wtyczka
Zielony znak wyjście ewakuacyjne

Zabezpieczenia przeciwpożarowe


Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone są w specjalne przegrody ochronne stanowiące istotny składnik kompleksowej instalacji przeciwpożarowej. Przegrody takie zamykają się automatycznie wraz z włączeniem alarmu pożarowego. Decydujące znaczenie ma integracja z sygnalizacją pożarową, co pozwala w sprawny i szybki sposób powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu do innych pomieszczeń. Podstawową funkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym w budynku podczas pożaru, ułatwienie pracy strażakom oraz ograniczenie strat materialnych.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

Zapewniamy pomoc na każdym etapie montażu Dźwiękowego Systemu Ostrzegania (DSO), począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora jest wymagane w budynkach użyteczności publicznej.


System sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru pozwala na wczesne wykrycie pożaru, dokładne wskazanie miejsca jego powstania oraz przekazanie informacji dla obsługi obiektu o zaistniałym niebezpieczeństwie. Dodatkową opcją jest bezpośrednia komunikacja ze służbami ratowniczymi i zaalarmowanie odpowiedniej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Wykonujemy pełny zakres usług związanych z instalacją SSP – projektujemy, wykonujemy i serwisujemy. Elementy instalacji są dobierane w taki sposób, aby w najlepszy spełniały swoje funkcje ratując mienie, a przede wszystkim zdrowie i życie użytkowników obiektów.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Bierne systemy przeciwpożarowe zapobiegają przechodzeniu ognia oraz wysokiej temperatury między pomieszczeniami budynku, wydłużają odporność ogniową elementów konstrukcyjnych i zabezpieczają drogi ewakuacyjne. Do biernych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych zaliczamy wszystkie zabezpieczenia mające charakter prewencyjny, których zadaniem jest zminimalizowanie stopnia zagrożenia pożarowego. Są to między innymi zabezpieczenia konstrukcji budowlanych, kabli, przejść kablowych, kanałów wentylacyjnych, oraz drzwi i ścianki oddzielenia przeciwpożarowego.


System oddymiania budynków

System oddymiania jest elementem systemu alarmu pożarowego SAP. W jego skład wchodzi centralka sterująca oraz zespól siłowników i klap oddymiających, umieszczonych w górnej części budynku. Funkcją systemu oddymiania jest usuniecie dymu oraz gorącego powietrza powstającego podczas pożaru, gromadzącego się w części stropowej budynku. Wykorzystywane czujki w zależności od rodzaju reagują na wzrost temperatury, pojawienie się dymu lub pojawienie się płomieni. W niektórych systemach oddymiających wykorzystywane są dodatkowo mechaniczne urządzenia nawiewowe i wyciągowe, uruchamiane w przypadku alarmu pożarowego. Szybkie usunięcie dymu ma na celu umożliwienie sprawnej ewakuacji ludzi z zagrożonej strefy, ułatwia też prowadzenie akcji gaśniczej.

System telewizji dozorowanej

CCTV ( Closed Circuit TeleVision) jest systemem monitorowania wzrokowego za pośrednictwem kamer wewnątrz i na zewnątrz budynków. Umożliwia monitorowania rozległych terenów, miejsc trudno dostępnych lub znacznie oddalonych od centralnego stanowiska dozoru.
Telewizja dozorowa w dużym stopniu wpływa na stan bezpieczeństwa obiektów, w których została zainstalowana, ponieważ pozwala na bieżącą obserwację i rejestrację wszelkich zdarzeń mogących spowodować zagrożenie. Montaż systemów telewizyjnych jest bardzo dobrym rozwiązaniem w sklepach, biurach, bankach, szkołach, magazynach, przy kontroli imprez masowych. Kamery telewizyjne wspomagają ochronę domów jednorodzinnych i kompleksów wielomieszkaniowych. Coraz częściej stosują ją także agencje ochrony jako sposób na weryfikację sygnału alarmowego.

Powiadomienie przeciwpożarowe
Przycisk alarmowy

Instalacje gaśnicze


Instalacje tryskaczowe

To najbardziej powszechne stałe wodne instalacje gaśnicze. Samoczynnie wykrywają, sygnalizują i gaszą pożary w chronionych strefach pomieszczeń. Głównym elementem wykrywającym pożar jest tryskacz ze szklaną ampułką wypełnioną rozszerzającą się pod wpływem temperatury cieczą, w wyniku wzrostu temperatury otoczenia o około 30°C, rozpryskuje się, rozszczelniając tryskacz, a znajdująca się pod ciśnieniem woda gaśnicza wypływa na ognisko pożaru i powoduje zadziałanie urządzeń alarmowych i sygnalizacyjnych. Instalacje tryskaczowe działają w sposób selektywny. Akcja gaśnicza jest ograniczona tylko do obszaru, w którym pojawia się pożar.
Wykonujemy instalacje tryskaczowe zarówno w obiektach, w których zawsze panują temperatury dodatnie – instalacje mokre, jak również w obiektach, w których okresowo panują temperatury ujemne (np. magazyny, luki załadowcze magazynów, wjazdy lub wejścia do hal) – instalacje suche.

Stałe urządzenia gaśnicze

Stałe Urządzenie Gaśnicze zaprojektowano z myślą o sprzęcie, który mógłby ponieść uszkodzenia w wyniku pracy samej gaśnicy. Wykorzystuje się w tym celu gaz pochodzenia syntetycznego. Zastosowanie SUG polega na wchłonięciu ciepła płomienia by następnie przemienić go w drgania intermolekularne, co uniemożliwia podtrzymanie procesu spalania. Innymi słowy, mechanika działania SUG opiera się na zjawisku fizycznym, a nie chemicznym, dlatego urządzenia tego typu są idealne dla pomieszczeń wyposażonych w drogą elektronikę.Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), parowe, pianowe, gazowe i aerozolowe, proszkowe reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w: archiwach, muzeach, ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych, budynkach handlowych li innych obiektach użyteczności publicznej.


Instalacje zraszaczowe

Urządzenia zraszaczowe zbudowane są podobnie jak tryskaczowe posiadają jednak otwarte dysze gaśnicze, przez które w wypadku pożaru, woda rozproszona kierowana jest na cały obszar chroniony. Woda wprowadzona do strefy gaszonej absorbuje ciepło wyzwalane w wyniku spalania oraz chłodzi materiał palny. Powstająca para wodna dodatkowo eliminuje dostęp tlenu do strefy spalania. Stałe instalacje gaśnicze zraszaczowe mogą być stosowane do ochrony pomieszczeń jak i do zewnętrznych instalacji technologicznych. W strefach, w których liczymy się z możliwością gwałtownego rozprzestrzeniania pożaru sugerujemy stosowanie stałych instalacji gaśniczych zraszaczowych.Instalacje zraszaczowe stosuje się do ochrony instalacji i urządzeń technologicznych o szczególnym zagrożeniu pożarowym lub do chłodzenia instalacji i urządzeń w celach profilaktycznych. Są one wtedy związane integralnie z tymi instalacjami. Szczególne możliwości daje zmodyfikowana instalacja zraszaczowa – Minifog. Instalacja ta dopasowana jest do chronionej instalacji lub obiektu i gasi przy pomocy rozproszonej wody “mgła wodna“. Dzięki temu nadaje się do zastosowania w wielu obiektach i przy relatywnie niskim zużyciu wody.

Mgła wodna

System Mgły Wodnej to rozwiązanie innowacyjne i przełomowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Umiejscowienie dysz w pobliżu zagrożonych obszarów pozwala zgasić pożar, obniżając temperaturę nim zdąży się rozprzestrzenić. Stanowi to wielką zaletę w przypadku zastosowań przemysłowych, gdy należy schłodzić sprzęt oraz uniknąć przestojów i skoków temperatur. System pozwala osiągnąć te cele bez potrzeby zamykania lub separowania obszarów objętych ochroną. Krople wody są tak drobne, że nie powodują praktycznie żadnych zniszczeń na bezcennych przedmiotach, co jest kluczowym czynnikiem przy ochronie budynków o wartości architektonicznej lub historycznej, bibliotek i archiwów, które wykluczają użycie nadmiernej ilości wody czy środków chemicznych.Mgła wodna i systemy mgłowe to dobra alternatywą w sytuacjach, gdzie inne systemy gaśnicze się nie sprawdzają. Jej zaletą w przypadku specjalnych zastosowań jest możliwość dyskretnego umiejscowienia małych rurek. System mgły wodnej nie wymaga szczelnych pomieszczeń i może zostać zamontowany w najbardziej skomplikowanych konstrukcjach i ciasnych zakątkach.
Instalacja generująca mgłę wodną zapewnia znaczne powiększenie obszaru objętego gaszeniem racji na efekt rozproszenia formacji kropelkowej. Mgła powstająca z wody gaśniczej odcina tlen od ogniska pożaru, tłumiąc go.

Czerwone rury i mierniki
Spływająca woda

Inne


Audyty przeciwpożarowe

Audyty przeciwpożarowe Przeprowadzany przez nas audyt weryfikuje stan zabezpieczenia przeciwpożarowego firmy. Audyty przeprowadzamy w pełnej współpracy z Państwem oraz Państwa pracownikami, co znacząco wpływa na podniesienie świadomości i zapewnienie aktywnego udziału w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Forma i zakres audytu ustalany jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może być przeprowadzony jednorazowo lub cyklicznie.
W ramach audytu analizie poddawane są m. in.:

 • – zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • – dróg pożarowych i bram wjazdowych,
 • – dokumentacji,
 • – regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru,
 • – oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN,
 • – aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, jego celem jest nabycie wiedzy i umiejętności obsługi oraz właściwego doboru gaśnic i urządzeń gaśniczych w zależności od rodzaju palącego się materiału. Szkolenie realizowane na terenie obiektu Zleceniodawcy i jest uzupełnieniem wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Większość pożarów zaczyna się od małego ognia, nad którym można w początkowej fazie zapanować pod warunkiem prawidłowego użycia gaśnicy, odpowiednich środków gaśniczych. Szkolenie użycia gaśnicy pozwala opanować strach przed pożarem, opanować stres zachowania się w sytuacjach ekstremalnych. Czynnikami wpływającymi na prawidłowe działanie podręcznego sprzętu gaśniczego są: prawidłowe jego serwisowanie, dostosowanie rodzaju i ilości środków do zagrożeń pożarowych mogących pojawić się w obiekcie, a także właściwe rozmieszczenie jak i oznakowanie.


Oznakowanie informacyjne, ewakuacyjne i przeciwpożarowe obiektów

Supon Białystok posiada wieloletnią praktykę w znakowaniu obiektów znakami bhp i ppoż. Współpracujemy na stałe z dostawcami certyfikowanych znaków, a wyroby przez nich produkowane spełniają wszystkie normy określone przepisami. Oferujemy wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych w obiektach niezależnie od ich przeznaczenia.
Wykonujemy oznakowania: dróg, wyjść i kierunków ewakuacji, miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazu i pomieszczeń w których występują materiały niebezpieczne pożarowo.

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego

W celu sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego pracownicy naszej firmy wykonują audyt, którego celem jest określenia stanu faktycznego w obszarach związanych z bezpieczeństwem. Zadaniem audytorów jest zapoznanie się z warunkami występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa pod kątem zgodności z wymaganiami prawnymi, do spełnienia których pracodawca jest zobowiązany.


Przeglądy okresowe sprzętu ochrony dróg oddechowych

Wykonujemy przeglądy okresowe i naprawy:

 • – aparatów powietrznych,
 • – ubrań gazoszczelnych,
 • – masek przeciwgazowych.


Posiadamy wymagane certyfikaty oraz wieloletnie doświadczenie.

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych

Projektujemy instalacje do użytku publicznego i przemysłowego, także o bardzo złożonej konstrukcji spełniającej wymagania bezpieczeństwa wynikające z przepisów prawa. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pracownicy naszej firmy służą Państwu pomocą i doradztwem na każdym etapie wykonania usługi.


Instalacja i serwis systemów detekcji gazów wybuchowych

Podstawowym zadaniem systemu detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.
Systemy tego rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnych urządzeń lub całych instalacji technologicznych.
W zależności od rodzaju substancji niebezpiecznych wyróżniamy:

  • – zagrożenie wystąpienia atmosfery palnej (wybuchowej)- substancje palne,
  • – zagrożenie zatrucia organizmów lub środowiska- substancje toksyczne,
  • – zagrożenie wynikające z nieprawidłowej ilości tlenu w atmosferze.


  Odpowiednia detekcja (pomiar i/lub nadzorowanie) pomaga we wczesnym wykrywaniu tego typu zagrożeń i ich eliminacji.
Węże przeciwpożarowe
Wyjście ewakuacyjne

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło