Regulamin Sklepu Internetowego www.sklep.supon.bialystok.pl

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.supon.bialystok.pl prowadzony jest przez Supon Usługi Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Octowej 3 lok. 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000346063, 
NIP 542-315-43-68, REGON 200327887, kapitał zakładowy w pełni opłacony 2 974 100,00 PLN. e-mail: supon@supon.bialystok.pl, nr telefonu: 856510420.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.supon.bialystok.pl są przetwarzane przez Supon Usługi Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Octowej 3.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a)   realizacji umowy,

b)   jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.supon.bialystok.pl

 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.sklep.supon.bialystok.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sklep.supon.bialystok.pl są podane w złotych polskich, ceny brutto zawierają podatek VAT 23%.
 2. Istnieje możliwość dokonania zakupów w sklepie internetowym ze stawką podatku VAT 8%. Stawkę podatku VAT 8% stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Wymagane jest oświadczenie Klienta,że zamawiający jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, a zamawiany towar znajduje się na liście towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (wzór do pobrania tutaj).

 

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.sklep.supon.bialystok.pl umożliwia Klientom:                                                                                                          

- dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w sklepie sprzedaży Supon Usługi Sp. z o. o.,                          

- składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów    kupna/sprzedaży towarów na odległość                                                                                                              

- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w sklepie sprzedaży Supon Usługi Sp. z o. o.

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sklep.supon.bialystok.pl kierowane przez Supon Usługi Sp. z o. o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep.supon.bialystok.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Użytkownik posiadający konto (zarejestrowany) ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, a także wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku zmiany cen w Sklepie pomiędzy datą złożenia zamówienia a datą realizacji - Klienta obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.
 6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 7. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 8. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.
 9. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy www.sklep.supon.bialystok.pl towaru oferowanego w sklepie sprzedaży Supon Usługi Sp. z o. o., umowa kupna/sprzedaży zawierana jest w sklepie sprzedaży Supon Usługi Sp. z o. o.

 

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep.supon.bialystok.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika GLS
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3.   Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu       kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
 1. Po złożeniu zamówienia przez klienta i przystąpieniu do jego realizacji przez sklep internetowy, klient jest każdorazowo proszony o potwierdzenie złożenia zamówienia z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub telefonicznie.
 2. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.
 3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. W przypadku zamówienia płatnego przelewem – realizacja rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku.
 6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
 7. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 • braku płatności za złożone zamówienie w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez klienta, chyba że towar ma być wysłany za pobraniem
 • uznania przez sklep internetowy działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających
 1. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkodowy.

 

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
 • Przed wydaniem towaru klientowi:

-      Przelew na rachunek bankowy Supon Usługi Sp. z o. o.

 • W momencie odbioru towaru:

-      Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Supon Usługi Sp. z o. o.

-      Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

 1. Supon Usługi Sp. z o. o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Supon Usługi Sp. z o. o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

 

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru RMZ. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMZ nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
 • otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych,
 • świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

 1. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu).
 2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub adres w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Koszty zwrotów ponosi kupujący.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 5. Supon Usługi Sp. z o. o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.supon.bialystok.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Supon Usługi Sp. z o. o. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Supon Usługi Sp. z o. o. wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA”. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
 3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA oraz wskazania dotyczące firmy kurierskiej wyznaczonej do odbioru przesyłki reklamacyjnej. Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
 5. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Supon Usługi Sp. z o. o. i wstrzymać z wysłaniem.
 6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Supon Usługi Sp. z o. o. i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 9. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku Supon Usługi Sp. z o. o. rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Supon Usługi Sp. z o. o.
 10. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 11. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
 • Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika GLS i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu www.sklep.supon.bialystok.pl,
 • W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
 • Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Supon Usługi Sp. z o. o., o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.
 1. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 2. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Supon Usługi Sp. z o. o. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Supon Usługi Sp. z o. o. jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

 

Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
  Supon Usługi Sp. z o. o. ul. Octowa 3, 15-399 Białystok
 2. Kontakt z serwisem:
        Dział napraw:
        serwis@supon.bialystok.pl
        tel. 856510420

        Dział RMA - reklamacje gwarancyjne:
        rma@supon.bialystok.pl
        tel. 856510420

 

Postanowienia końcowe

 1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.
 2. Supon Usługi Sp. z o. o. ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego www.sklep.supon.bialystok.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.supon.bialystok.pl
 2. Regulamin Sklepu Internetowego Supon Usługi Sp. z o. o. nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

 

 


Newsletter

Kontakt

Masz pytania lub sugestie? Chcesz negocjować cenę lub otrzymać szczegółową informację o naszych produktach i usługach? Skontaktuj się z nami!

+48 85 651 04 20

Skontaktuj się z naszą infolinią

Promocje

Aktualnie brak promocji

Zamknij